thface.com

ภาพยนตร์สั้น ปลา...ทู

Description

Description :

วิดีโอนี้จัดทำขึึ้นเพื่อการศึกษาในรายวิชา หลักการภาพยนต์ วิดีโอชุดนี้จัดทำโดยนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

2 years ago

Category :

Film & Animation